Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted:
§ 1.1 Foreningens navn er Østjysk Samaritter
§ 1.2 Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
§ 2.1 Foreningens formål er, at hjælpe ved alle slags aktiviteter, hvor der er brug for Samarittervagter, brandvagter og udformning af beredskabsplaner, samt uddannelse af alle som har ønsket om undervisning i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse.
§ 2.2 Udbrede kendskabet til førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse, blandt andet, ved hjælp af foreningens hjemmeside www.oestjysksamaritter.dk
§ 2.3 Foreningen tilbyder frivilligt foreningsarbejde.
§ 2.4 Ved indmeldelse i foreningen fremvises en ren straffeattest samt indhentes der børneattest online (jf. Folkeoplysningslovens § 4.4) som skal underskrives digitalt af medlemmet med NEM-id.
§ 2.5 Foreningsdannelsen sker i lyset af, at der i foreningens arbejde udføres humanitært arbejde i form af Samarittervagter og brandvagter, et samarbejde med SSP og ungebasen i Randers om, at unge kan gøre en forskel. Vi yder også hjælp ved udbedring af beredskabsplaner til diverse events både offentlig og privat (koncerter og andre events).
Foreningen har et bredt kendskab til førstehjælp, og har med instruktører i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse i tanke, at udbrede kendskabet til disse områder, da dette vil medføre større muligheder for overlevelse ved hjertestop, samt alm. småbrande i de private hjem og i foreninger/virksomheder.
Da der er flere events i Randers og omegn samt andre områder i Danmark, som har brug for sammaritter- og brandvagter, ses det som en oplagt mulighed, at danne denne almennyttige forening.

§ 3. Foreningens drift (finansiering):
§ 3.1 Foreningens drift finansieres ved et helårligt kontingentbetaling og ved samaritter- og brandvagter, samt ekstern uddannelse i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse, samt salg af førstehjælpsudstyr. Alt overskud, som måtte komme ud fra ovenstående, hensættes til foreningens almennyttige formål.
§ 3.2 Et eventuelt overskud tilfalder Østjysk Samaritters medlemmer i form af vedligeholdelse af uddannelse og events/temadage for medlemmer, samt køb af udstyr, forbindingsstoffer og forplejning, som bruges ved deltagelse i uddannelse, samaritter- og brandvagter samt til events/temadage af enhver art. Der udøves desuden gratis arbejde ved flere arrangementer i form af samarittervagt ved sidste skoledag, på Justesens Plæne, samt undervisning af børn i Førstehjælp ved Stafet For Livet, Randers Kommune, og omegn

§ 3.3 Der betales et honorar til instruktører og hjælpeinstruktører ved eksterne kurser i Førstehjælp, samt Elementær Brandbekæmpelse:
Instruktører får pr. modul ved eksterne kurser I Førstehjælp & Elementær Brandbekæmpelse, et honorar samt transportgodtgørelse.
Hjælpeinstruktør får pr. modul ved eksterne kurser I Førstehjælp & Elementær Brandbekæmpelse, et honorar samt transportgodtgørelse.
§ 3.4 Ingen medlemmer af bestyrelsen eller medlemmer iøvrigt får honorar (løn) for deltagelse i foreningens arbejde, dog vil der under diverse vagter og generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mm. være forplejning i form af kost, væske og evt. overnatning. Der vil dog være mulighed for ansættelse af fleksjobber, ifht. flekjobslovgivningen.
§ 3.5 Foreningen har tegnet forsikring, så alle medlemmer der evt. kommer til skade eller ved uheld forvolder skade på andre personer, i foreningens medfør, er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

§ 4. Medlemskab:
§ 4.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.
§ 4.2 Et hvert medlem fra 16 år og op efter er stemmeberettiget. Hvis medlemmet er under 16 år må stemmeretten udøves af en forælder indtil barnet selv kan gøre dette, dog må bestyrelsens børns stemme, ikke udøves af bestyrelsesmedlemmet selv.
§ 4.3 Ved deltagelse på diverse vagter efter kl. 1800 skal medlemmet være 16 år eller der over, da det menes, at det er mest forsvarligt, set i forhold til hvad den unge psykisk kan udsættes for på diverse vagter, det kan være alvorlige personskader, trusler, stærkt alkoholpåvirkede personer eller personer som er påvirket af euforiserende stoffer. Medlemmer under 16 år kan dog sagtens være aktivt deltagende i undervisning, events og temadage, på lige fod med andre medlemmer.
§ 4.4 Efter kl. 1800, hvor der er større mulighed for berusede/påvirkede personer enten af alkohol/euforiserende stoffer, skal medlemmer mellem 16-18 år gå sammen med et andet medlem, som er minimum 18 år, i forhold til foreningens arbejdsskadeforsikrings betingelser.
§ 4.5 Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse (jf.§ 2).
§ 4.6 Et endeligt afslag på medlemskab af foreningen, skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen, eller hvis medlemmet ikke kan fremvise en ren straffeattest og/eller børneattest (jf.§ 2.4).
§ 4.7 Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål (jf.§ 2)
§ 4.8 Foreningen bygger på aktivt medlemskab, det vil sige at medlemmer bør være deltagende aktivt i foreningen, specielt på vagter. For at opretholde et højt niveau i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse, skal alle medlemmer gennemgå den af bestyrelsen vedtagne undervisningsplan.
§ 4.9 Hvis kontingentbetaling udebliver vil medlemmet uden yderligere varsel blive udmeldt, efter max 2 rykkere (jf. § 5.2 & 5.3) og påkrævet tilbagelevering af uniform, udstyr, som tilhører Østjysk Samaritter Forening samt betale eventuelle restancer til foreningen evt. ved træk i betalt depositum. Resterende depositum tilbagebetales medlemmet
§ 4.9.1 Der er udformet forskellige politiker som skal overholdes (euforiserende stoffer/alkoholpolitik, Rygepolitik, Uniformspolitik, Hygiejnepolitik).

§ 5. Kontingent:
§ 5.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 5.2 Der vil årligt blive drøftet om kontingentet er af økonomisk rimelig størrelse, ifht. foreningens overordnet økonomi.
§ 5.3 Ved restance, skal kontingentet være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 5.4 Der vil blive opkrævet et depositum ved udlevering af grunduniformen, som indebærer: Bukser, t-shirt samt sweatshirt. Der vil opkræves et yderligere depositum ved evt. udlevering af den valgfrie softshell-jakke.
Depositummet tilbagebetales ved udmeldelse, hvis uniformen er i pæn stand ved returlevering. Se i medlemshåndbogen, hvor meget som skal betales, før udlevering af uniform.
§ 5.5 Hvis et medlem ikke indbetaler, det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, vil der ikke være stemmeret for det enkelte medlem, ved den Ordinære Generalforsamling og en evt. Ekstraordinær Generalforsamling eller ved evt. urafstemninger.

§ 6. Foreningens ledelse:
§ 6.1 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
§ 6.2 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede Ledelse af foreningen.
§ 6.3 Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, Kasserer, 2 Bestyrelsesmedlemmer, 2 Suppleanter.
§ 6.4 Bestyrelsen vælger af sin midte, efter den årlige generalforsamling en Sekretær.
§ 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
§ 6.6 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme
§ 6.7 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal. Ved stemmelighed, tæller formandens, eller ved dennes fravær næstformandens stemme for to)

§ 7. Generalforsamlingen:
§ 7.1 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
§ 7.2 Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling skal ske
skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger.
§ 7.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, der kan omfatte relevante punkter som:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af næstformand
9 Valg af kasserer
10) Valg af øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13 ) Eventuelt
§ 7.4 Med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab for det forløbne år, samt forslag til budget for det kommende år.
§ 7.5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til
formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
§ 8.1 Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål, som skal behandles af foreningens højeste myndighed (generalforsamlingen).
§ 8.2 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
§ 8.3 Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:
§ 9.1 Bestyrelsen godkender referat fra generalforsamlingen.
§ 9.2 Bestyrelsen begynder herefter medlemsoptagelse og leder foreningen ifølge generalforsamlingens beslutninger og vedtægter.
§ 9.3 Valgperioden er som følger:
3 år for formand og 2 år for kasseren (genvalg kan finde sted).
2 år for øvrige bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
1 år for suppleanter (genvalg kan finde sted)
§ 9.4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og 2 suppleanter.
§ 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
§ 9.6 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.
§ 9.7 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformanden stemme afgørende.

§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke:
§ 10.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
§ 10.2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
§ 10.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 10.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
§ 10.5 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
§ 10.6 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret (jf.§ 4.2). Medlemmerne er stemmeberettiget til valg af bestyrelse, ved en medlemsalder på 16 år eller der over.
§ 10.7 Bestyrelsen afholder møde maks. 12 gange om året, med mindre formanden eller mindst 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
§ 10.8 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
§ 10.9 Bestyrelsen eller dens underudvalg, skal i samarbejde med unge under 16 år, lave aktiviteter så der laves nogle events for børn og unge i foreningen.

§ 11. Budget stk.1., Regnskab stk. 2., Revision stk. 3.:
§ 11.1 Det er vigtigt, at bestyrelsen samlet tager snakken om planerne for det kommende år. Men det er kassereren, der står for det praktiske arbejde med at udarbejde budgettet og fremlægge budgetforslaget for medlemmerne på generalforsamlingen.
§ 11.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§ 11.3 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Revisionsform: Ved almindelig regnskabsmæssig revision kontrolleres, at bilagene er rigtig udregnede, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med hinanden, samt at beholdninger og værdier er til stede.
Ved såkaldt kritisk revision foretages desuden en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagende dispositioner i øvrigt er rimelige og forsvarlige

§ 12. Tegning og hæftelse:
§ 12.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen
§ 12.2 Kasserer råder over dankort, kontokort og netbank til foreningens bankkonto, men skal ved rejse/ferie, eller andet, aflevere hævekortet til formanden.
§ 12.3 Formanden har også adgang til foreningens bankkonti, dankort og andre kontokort.
§ 12.4 Ved økonomiske dispositioner under 5.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
§ 12.5 Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. skal der ske underskrivelse fra kasseren og formanden. Over 10.000 kr. skal 2/3 af bestyrelsen være enige om beløbet.
§ 12.6 Låneoptagelse på mere end 100.000- 200.000 kr. godkendes og underskrives af en samlet bestyrelse.
§ 12.7 Lånebeløb over 200.000 kr. skal foreligges generalforsamlingen.
§ 12.8 Foreningen hæfter for det tilskud, som foreningen har modtaget efter forvaltningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes foreningen som forsætligt eller uagtsomt.
§ 12.9 Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for tilskud og/eller sponsorater foreningen måtte komme i besiddelse af. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.
§ 12.10 Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke privatøkonomisk for negativ formue ved evt. ophør, efter fremlæggelse af revisor-godkendt regnskab.

§ 13. Udelukkelse og eksklusion:
§ 13.1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller en permanent udelukkelse en såkaldt eksklusion, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser (jf.§ 2.4 og § 4). I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
§13.2 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt (jf. § 13.3).
§ 13.3 Eksklusion af et medlem bør være forbeholdt undtagelsessituationer, hvor særlige forhold gør sig gældende. Således bør der kun i situationer, hvor et medlems adfærd eller ytringer har en vis grovhed, skrides til eksklusion.
§ 13.4 Hvis der træffes beslutning om at ekskludere et medlem, bør den ekskluderede have vejledning om muligheden for at klage og få sin sag indbragt for en generalforsamling, som et punkt for sig selv.
§ 13.5 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke overholder gældende vedtægter, ophører bestyrelsesmedlemmets virke i bestyrelsen, øjeblikkeligt og udelukkes derfor ind til næste kommende generalforsamling, hvor medlemmet kan få afklaret sit forestående, for generalforsamlingen, med mindre andet aftales.

§ 14 Vedtægtsændringer:
§ 14.1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, ved absolut simpelt stemmeflertal.
§ 14.2 Ændring af foreningens vedtægt skal kunne ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, dvs. på både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
§ 14.3 Alle vedtægtsændringer kræver absolut simpelt stemmeflertal.

§ 15. Ophør:
§ 15.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
§ 15.2 For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
§ 15.3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling onsdag 16. marts 2016
Underskrives af Bestyrelsen

Revideret og underskrevet den 07-04-2016